Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Door de raadsleden of commissieleden gestelde vragen aan het college.

Alle raadsleden kunnen in de raadsvergadering een amendement indienen. Dit is een voorstel voor een tekstuele wijziging van het raadsvoorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.

Dit zijn de openbare besluiten van Burgemeester en Wethouders.

Initiatieven voor grootschalige windturbines moeten in Berkelland voldoen aan het beleid Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE). De gemeenteraad wil het RODE-beleid herijken om windinitiatieven goed te kunnen beoordelen. Om tot herijking te komen zijn er op 10 maart en 6 april digitale informerende bijeenkomsten gehouden voor raadsleden en genodigden. Inwoners en andere belangstellenden konden tijdens deze digitale avonden meekijken en via de chat vragen stellen.

Alle aan de raad gerichte openbare ingekomen stukken.

Alle raadsleden kunnen in de raadsvergadering een motie indienen. Een motie kan een wens, verzoek of opdracht ten aanzien van een onderwerp zijn.

Dit zijn brieven van het college aan de gemeenteraad.

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen

Dit zijn de toezeggingen gedaan door het college aan de gemeenteraad.