Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wat doet de gemeenteraad?
Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: het vertegenwoordigen van de inwoners, kaders stellen voor het beleid en het controleren van het college van burgemeester en wethouders.


De gemeenteraad vergadert iedere twee weken op dinsdagavond. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en zit de raadsvergaderingen voor. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen.


Raadsleden
De Berkellandse gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden. Ze zijn verdeeld over negen politieke fracties. De raadsleden worden een keer in de vier jaar verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.


Commissieleden
Commissieleden worden voorgedragen door een politieke fractie en benoemd door de gemeenteraad. Met de hulp van commissieleden kunnen raadsleden het vele werk onderling verdelen. Zij mogen namens de fractie spreken in de beeldvormende of oordeelsvormende sessies. Ook mogen zij plaatsnemen in bepaalde commissies en werkgroepen van de gemeenteraad. In Berkelland mag iedere fractie maximaal vier commissieleden benoemen.

Politieke Avond
De gemeenteraad vergadert iedere twee weken op dinsdagavond. Op deze avond, die een Politieke Avond heet, vinden zowel de voorbereiding van voorstellen als de raadsvergadering plaats. Deze voorbereiding gebeurt in maximaal vier verschillende sessies op dezelfde avond. Er zijn twee sessies van 19.30 tot 20.15 uur en twee sessies van 20.30 tot 21.15 uur. Er wordt dan op twee verschillende locaties vergaderd; in de raadzaal of in het restaurant van het gemeentehuis.


Iedere Politieke Avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een raadsvergadering. Tijdens een raadsvergadering wordt uiteindelijk gestemd over de voorstellen.

Wat is het BOB-model?
De gemeenteraad van Berkelland vergadert sinds januari 2022 volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat betekent dat voorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt via dezelfde volgorde worden besproken: eerst wordt er een beeld gevormd over een onderwerp, vervolgens gaat men een oordeel vormen en tot slot wordt er een besluit genomen.

Hoe wordt de agenda van de gemeenteraad bepaald?
Het presidium (bestaat uit alle fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier) vergadert iedere twee weken over de agenda van de Politieke Avond. De griffier verzamelt alle informatie van de besluiten die door het college van burgemeester en wethouders worden gemaakt en maakt op basis daarvan een voorstel voor de volgende Politieke Avond. Ook wordt er vier weken vooruitgekeken en alvast een conceptagenda opgesteld. De agenda wordt dus bepaald door de gemeenteraad zelf. Uiterlijk 10 dagen voor de Politieke Avond wordt de agenda gepubliceerd op de website en in het BerkelBericht.

Wat is een hamerstuk?
Een hamerstuk is een voorstel, waarvan voor de raadsvergadering (in een voorbereidende sessie of in het presidium) wordt bepaald dat het zonder discussie of stemming goedgekeurd kan worden in de raadsvergadering omdat iedereen het eens is met het voorstel.

Wat is een amendement?
Als de gemeenteraad de tekst van een voorgenomen besluit of plan van het college van burgemeester en wethouders wil veranderen, kan de raad een amendement (‘wijziging’) indienen. Als de gemeenteraad het amendement aanneemt, moet het college dat overnemen. Als er een amendement bij een raadsvoorstel is ingediend, dan wordt bij de stemming eerst over het ingediende amendement gestemd. Als er meer stemmen voor dan tegen zijn, dan is het amendement aangenomen. Vervolgens wordt gestemd over het raadsvoorstel inclusief de wijziging zoals voorgesteld in het amendement.

Wat is een motie?
Tijdens een debat in de gemeenteraadsvergadering kan een fractie een motie indienen. Hiermee doet de gemeenteraad een uitspraak over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel dat het college van burgemeester en wethouders ermee aan de slag gaat. Het is geen wijziging van een besluit. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen. Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de agenda. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de gemeenteraad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen.

Wilt u inspreken tijdens een Politieke Avond?
Tijdens een Politieke Avond heeft u de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie.
U kunt inspreken bij een van de politieke sessies of tijdens de raadsvergadering over een onderwerp dat op de agenda staat. U krijgt voor het inspreken maximaal 5 minuten de tijd om de raadsleden uw mening mee te geven in hun overwegingen. Hierna krijgen deelnemers aan de vergadering de mogelijkheid om aan u vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.


Aanmelden om in te spreken
Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan telefonisch: 0545 250 805 of per e-mail: griffie@gemeenteberkelland.nl. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een uitleg.

Vergaderingen live meekijken of achteraf terugkijken
Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt de vergaderingen ook live meekijken of de volgende dag terugkijken. Het is ook mogelijk om fragmenten terug te kijken per agendapunt of per spreker.


 Welke vergaderingen worden uitgezonden?

  • Alle openbare raadsvergaderingen
  • Alle openbare beeldvormende en oordeelsvormende sessies
    Via de link kunt u de vergaderingen live volgen of de gearchiveerde vergaderingen terugkijken.

Griffie
De griffie is het team van de gemeente dat de gemeenteraad ondersteunt. De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffie in Berkelland bestaat uit de griffier, twee raadsadviseurs en twee griffiemedewerkers. Zij ondersteunen de gemeenteraad en zorgen ervoor dat de vergaderingen volgens de regels verlopen. Daarnaast kunnen zij helpen bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben.