Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad
Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad van Berkelland vertegenwoordigt de Berkellandse inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: volksvertegenwoordiger zijn, het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid. Volksvertegenwoordiger zijn betekent een luisterend oor hebben voor de geluiden uit de samenleving. Een vinger aan de pols houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. De raad stelt ook de gemeentebegroting vast. Hierin staat hoe alle inkomsten en uitgaven van de gemeente verdeeld worden. De gemeenteraad controleert ook of het beleid goed is uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen

Raadsleden
De Berkellandse gemeenteraad telt 27 zetels. Ze zijn verdeeld over zeven politieke partijen.

Raadscommissies
Uit de gemeenteraad zijn enkele commissies gevormd die de gemeenteraad adviseren. Het gaat om de commissie Bestuur en Sociaal en de commissie Ruimte. Daarnaast worden er thema-avonden gehouden. Een commissie vergadert (afhankelijk van agendapunten) in de regel twee weken vóór de raadsvergadering. De commissie Bestuur en Sociaal vergadert op dinsdagavond en de commissie Ruimte op woensdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo.

Taakvelden commissies
Elke commissie heeft zijn specifieke taakvelden.

Bestuur en Sociaal
Integrale veiligheid, politie en brandweer, juridische zaken, regionale samenwerking, communicatie/media, coördinatie/representatie, burgerzaken, dorps- en wijkgericht werken, handhaving, financiën/belastingen, planning/control, rekenkamercommissie, automatisering, dienstverlening, onderwijs, de werkzaamheden van de accountant, onderzoek jaarrekening en andere relevante stukken, financieel toezicht, als ook
sociale zaken, werkgelegenheid, sociale werkvoorziening, zorg en welzijn, volksgezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, ouderenbeleid, kunst en cultuur.

Voorzitter: M.J.M. Kropman (VVD)

Ruimte
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu en afval, verkeer en vervoer, infrastructuur, grondzaken, stads- en dorpsvernieuwing, plattelandsontwikkeling, monumenten , natuur en landschap.

Voorzitter: S.H. Bos (CDA)

Thema-avond
Bij de thema-avonden oriënteert de raad zich met organisaties, instellingen, verenigingen, bewoners(groepen), bedrijven en/of het college op onderwerpen in het belang van de gemeente die in ontwikkeling zijn of zouden moeten komen. Deze oriëntatie kan aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een richtinggevend advies van de raad aan het college of het voorstellen van een kaderstellend traject door de raad.

Met deze avonden wordt een specifieke invulling gegeven aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid voor inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering vijf minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.

U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Inspreken geagendeerd onderwerp

Als u inspreekt over een geagendeerd onderwerp krijgt u direct na de behandeling van dat onderwerp nog het laatste woord. U wordt dus in de gelegenheid gesteld om tot slot nog iets te kunnen zeggen. Er vindt geen gesprek plaats.

De procedure van inspreken op een geagendeerd onderwerp is dan als volgt:

  • Maximaal vijf minuten inspreken;
  • Raads- en commissieleden kunnen eventueel vragen stellen;
  • Behandeling geagendeerd onderwerp (volgens volgorde van de agendapunten zoals door de raad vastgesteld).

Vanuit huis kijken

U kunt de vergaderingen die plaats vinden in de raadzaal ook live meekijken. Ook is vergadering de volgende dag volledig terug te kijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.
Uitzending terugkijken.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?

  • Alle openbare raadsvergaderingen
  • Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en ruimte
  • Alle openbare commissievergaderingen Sociaal

Via onderstaande link kunt u de vergaderingen live volgen of de gearchiveerde vergaderingen terugkijken.

https://channel.royalcast.com/berkelland/#!/